Categories
Nadenkertje

De waarheid

De waarheid heeft geen meester.

De waarheid mag gezegd worden.

Is de leugen snel, de waarheid achterhaald haar wel.

 

Echte nadenkertjes, niet?

De waarheid plooit niet. Heeft altijd gelijk. En komt vroeg of laat uit. Er is zoveel leugen en fopperij en bedrog dat ge niet meer weet wat of wie ge moet geloven. Het knaagt aan ons vertrouwen en zelfvertrouwen. Zou het waar zijn? Het is waar…. En o wee als dat niet zo is. Dan zijn we gefopt, bedrogen en teleurgesteld. Hoedt u voor vals nieuws (fake news), Het is alom. Publiciteit, slogans, halve waarheden. Neem tijd om het te onderzoeken en check de bron!

 

Dank voor je commentaar en delen!

De waarheid
Wat is waarheid?
Categories
Duiding

Eerlijke handel

 

Eerlijke handel

Eerlijke handel of fair trade
Staat voor de eerlijke bejegening
Van de producent

Waar is dat product gemaakt?
Wie heeft het gemaakt?
Wie verdient hieraan?

Hier gemaakt
Daar gemaakt
Overal gemaakt

Zelf gemaakt
Thuis gemaakt

Eerlijk gemaakt
En wat voor handel ?

 

Video

Kies voor fair trade

Ga ook voor de eerlijke keuze
In je aankopen.

Dank voor je commentaar en delen!

Fair trade
Fair Trade en kwaliteit zijn woorden die passen in een matrix van eerlijke handel en economische keuzes . Kwaliteit staat garant voor excellentie en verantwoordelijke keuzes inzake milieu en werknemers.

Categories
Lach eens Nadenkertje

Traumatisch bestaan

Traumatisch bestaan

Voor velen
Is het leven
Traumatiserend

Je perceptie
Is zelden waarheid

Aard

Vanwaar kom je?
Waar ga je naartoe,
Wat is je levenspad?

Je lichaam
Is de enige plaats
Waar je thuishoort

Je bent waar je bent
Hier en nu
Vlucht niet

Ontwaak
In het heden
Met ruimer bewustzijn

Weet je gedragen
Wees niet hulpeloos
Niet gedesoriënteerd

Zoek je heil niet elders
Dit is je pad
Wordt je diepste zelf

Categories
Duiding Feesten Lach eens Tijd van het jaar

De kruisdagen

De kruisdagen
Waren van oudsher
De drie dagen die
OLH Hemelvaart voorafgaan

Dagen van gebed
Bezinning
En bekering

Een gebed ook om zegen
En bescherming van de aarde
De vruchten en de oogst

Ontstaan in de 5de eeuw na Christus
En ingevoerd door de Heilige Mamert,
Een van de ijsheiligen ,
Zijn ze één grote smeekbede om Verlossing

De verlossing van kwaad en onrecht
De verlossing van ziekte en ongeval
De verlossing van tegenslag en tegenspoed

In tijden van grote nood
is er vaak geen pasklaar antwoord
Of mirakel pilletje dat alles oplost

We staan onmachtig
en kunnen alleen bidden
om Verlossing

… en goede oplossingen
voor de vele problemen
die zich voor ons allen stellen

Meer dan ooit zijn de kruisdagen aktueel
Een gebed om bescherming van onze aarde
Er is geen planeet B

Laat ons bidden!

Voorbede

Wij bidden tot U Heer,

Dat de aarde vruchten mag dragen voor iedereen, om tarwe en rijst en vruchten aan de bomen.
Dat ieder, in zijn eigen werelddeel de vruchten van hun land mag plukken.

Om brood op tafel, en voldoende voedsel voor iedereen, zodat geen mens sterft van honger en niemand ziek wordt door ondervoeding.

Om werk voor ieder en zinvolle tijdsbesteding voor iedereen, zodat geen mens zich nutteloos voelt en niemand verkommert van armoede of eenzaamheid.

Om kennis van zaken, scholing en ervaring voor iedereen, zodat geen mens slachtoffer wordt van onkunde en daardoor aan de kant geschoven word. Dat niemand ten prooi valt aan uitbuiters.

Om blijken van waardering, tekenen van erkenning voor iedereen, zodat op geen mens neergekeken wordt
en niemand zich minder gewaardeerd voelt.

God, Gij wilt dat al uw mensen leven in welzijn en gelukkig zijn. Gij weet wat wij nodig hebben.

Verhoor onze gebeden en vervul de levensbehoeften van al uw kinderen. Laat het niet gebeuren dat wij hun iets onthouden wat zij nu juist hard nodig hebben.

Dat ons aller welzijn en geluk hier op aarde door mag dringen tot in de hemel tot eer van U, de levende en algoede God. Amen

bron

Gedicht van Anton van Wilderode

Men stapte de groene vroegte door,
langs zandwegen door ‘t zwarte karrenspoor,
dauwgras en veldkruid.
De kruisdagen liet men niet.
Men zong doorwiegend het lied der oude litanieën.
Heiligen gingen met ons mee, smekend om aardse dingen,
zaaitijd en groei, de oogst, de volle schuren,
de zaligheden, die niet eeuwig duren.
Wij zongen luidop ‘kyrie eleison’, tegen pest,
oorlog en hongersnood en tegen de onontkoombare dood.
Een hemelse leeuwerik ontsteeg de aarde,
boven het groen groen der beemden met paardenbloemen;
terwijl de geploegde kouter als een rijk tapijt
vroeg om zaad en onze blikken trok wijd en zijd.
Veldkapellen, devotiekruisen en heiligbeelden:
ze zijn met gulle hand over het Vlaamse platteland uitgestrooid.

Lees meer

de grote litanie uit het gebedenboek

Categories
Duiding Tijd van het jaar

De heilige Corona

De heilige Corona heeft echt bestaan.

En neen, covid19 is niet naar haar genoemd. Wel naar de kroon rond het virus (Corona in het Italiaans) die zichtbaar wordt onder een microskoop.

Corona werd geboren in 161 in Syrië .

Ze was geschokt door de marteling van de heilige Victor en knielde openlijk om voor hem te bidden . Ze werd onmiddelijk opgepakt en gestraft door de Romeinse beulen. Ze was amper 16 jaar!

Volgens oude akten stierf ze een gruwelijke dood in 177.

Ze werd met de ledematen vasgebonden aan twee neerbuigende palmen. Bij het loslaten van de kruinen werd ze uit elkaar gescheurd.

Een vreselijke dood voor een zo jonge vrouw.

Ze is een van de vele martelaren uit de jonge kerken van het Midden Oosten.

Ze werd heilig verklaard en is de patrones van de houthakkers. Ze is ook beschermheilige tegen stormen, epidemies en pandemieën.

In 977 bracht keizer Otto III haar relikwieën naar Aken waar ze nog steeds bewaard worden in de Dom.

Haar feestdag valt op 14 mei. En in vele Duitse steden wordt haar voorspraak afgesmeekt.

Laten we bidden, samen met haar:

Almachtige God,
Gij kijkt genadig naar uw volk,
Bekommerd om alle zieke en zwakke mensen.

Zo heeft Jezus, Uw Zoon,
de zieken de handen opgelegd,
De zondaars vergeven en velen genezen.

Kijk barmhartig naar allen die nederig voor U staan
en bidden om genezing, om vergeving

Wij bidden U in deze tijden van pandemie en nood
Sta mensen bij met Liefde en Genegenheid
Wend deze ziekte van ons af.
Genees hen die door de ziekte getroffen worden.
Bescherm hen die bewaard bleven.
En laat de plaag niet verder uitbreiden.

Heilige Maria, ons aller moeder, bid voor ons
Heilige Corona bid voor ons

Categories
Spreuken en gezegden Tijd van het jaar

De ijsheiligen

De ijsheiligen

Ze luiden het einde van de winter in
Van 11 tot 14 mei worden ze herdacht

Zoals de volksmond zegt:

Het staartje van de mei
Is het staartje van de winter

We weten het allemaal.
Het weer kan keren.

En de ijsheiligen?

De heilige Mamert.
De heilige Pancraas .
De heilige Servaes .
De heilige Bonifaas .

Wie waren ze?
Waar kwamen ze vandaan?
Wanneer leefde ze?
Wat deden ze?

De heilige Mamertus, Mamert of Mammes stierf in 477.

Hij was de bisschop van Vienne in Zuid-Frankrijk.
Hij kreeg het aan de stok met de toenmalige paus Hilarius
En gaf zijn vergissing ruiterlijk toe.
Hij had namelijk een hulpbisschop benoemd
Hetgeen zijn bevoegdheid niet was in die tijd.
Hij nam het op voor de armen.
Hij kwam op tegen een elitaire kerk
die er alleen zou zijn voor een paar uitverkorenen!

Hij voerde de kruisdagen in.
Drie dagen van gebed en bedevaarten
Die het feest van OLH Hemelvaart voorafgaan.

Een grote smeekbede om verlossing van kwaad en onheil:
‘van bliksem en noodweer: verlos ons, Heer!.
‘van de gesel der aardbeving: verlos ons, Heer!.
‘van pest, hongersnood en oorlog: verlos ons, Heer!…

De kruisdagen verspreidden zich
als een lopend vuurtje over Europa
In één grote smeekbede om verlossing

In Bretagne wordt hij aanzien als een geneesheilige.
In het bijzonder voor de genezing van de ingewanden.
Hij wordt vaak voorgesteld met opgerolde darmen in zijn handen.

Zijn feestdag valt op 11 mei
Heilige Mamertus bid voor ons.

De helige Pancratius, Pancraas van Rome stierf als martelaar rond 303.

De San Pancrazio in Rome werd gebouwd op de plaats van zijn terchtstelling.

Geboren in een welstellend gezin uit Frygië in Noord Turkije, werd hij als jonge wees opgevoed door zijn oom in Rome.

Hij was bestemd tot een grote loopbaan in her Romeinse leger.

Met afschuw geslagen door de wreedheden begaan tegen christenen sloot hij zich aan bij de jonge kerkgemeenschap en liet zich dopen.

Als 14 jarige weigerde hij zijn geloof af te zweren.
Hij werd gruwelijk gedood door keizer Diocletianus.

Hij is de patroonheilige van de communicanten
En van het godsoordeel .
Hij wordt aanroepen tegen hoofdpijn!
Een van de veertien noodhelpers.

Zijn feestdag valt op 12 mei
Heilige Pancraas bid voor ons.

De heilige Servatius, Servaas van Maastricht, stierf in 384 .

Hij was de tiende bisschop van Tongeren
En de eerste bisschop van Maastricht.
Een heilige van bij ons.

Er wordt gezegd dat hij uit het Oosten kwam
En vreemde talen sprak.
Hij zou afstammen uit de familie van de heilige Anna
Via haar grootmoeder.
Hij bestreed het Arianisme en voorspelde de invasie door de Hunnen.

Hij is ook een bronheilige.
En wordt aanroepen voor botziekten, koorts, huidziekten, verlamming, en voetpijn. Ook tegen ongedierte, voor succes en tegen doodsangst.

Zijn feestdag valt op 13 mei
Heilige Servaas bid voor ons.

De heilge Bonifatius, Bonifaas van Tarsus stierf de marteldood in 307.

Bonifatius trok naar het Oosten om de relieken van christenen op te kopen. Hij werd echter getroffen door hun leven en opofferingsmoed en riep luidop dat hij ook christen was. Hij werd gruwelijk vermoord.

Zijn lichaam rust in Rome op de Aventijnse heuvel aan de Via Latina, de kerk van San Bonifacio en San Alessio.

Zijn feestdag valt op 14 mei
Heilige Bonifaas bid voor ons.

Meer weten over heiligen?

Bezoek het heiligen net.

Dank voor je commentaar en delen!

De ijsheiligen
Was je ooit in Maastricht in Nederland?

Categories
Feesten Nadenkertje

Voor de vakes en de moekes

Voor de vakes en de moekes

Voor de vakes en moekes
Die eenzaam leden
En gestorven zijn

Waar geen tijd
Geen plaats voor was

Die eenzaam leden
en gestorven zijn
In hun vergeten blijven

Benauwde adem
En laatste snik

Om kinderen
Die vreemden werden
En vreemden
Die als kinderen waren

Het is geen moekesdag
Geen vakesdag
Voor velen

Zij zijn
De nieuwe martelaars

In stilte hun gebed
Vergeving
Voor hen die zich bekeren

Hun beelden in de krant
Getuigen
Van vreemde tijden

Vervreemde generaties
Die dwalen ver
van huis

Wij hebben zwaar gezondigd
Tegen oudjes en verzorgers
Die om hen gaven

En ook zij
Die lieten begaan
En alles goedpraten

Voor de vakes en moekes
Die vergeten werden
En eenzaam gestorven zijn

In een herberg
Waar geen plaats meer was

Een grote weeklaag
Over de lage Landen

Voor de vakes en de moekes
Als ik kom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste

Categories
Duiding Spreuken en gezegden

Zoek het Licht

Zoek het licht

Een lichje opsteken.
Het Licht aandoen

Maar soms in het donker
Is het wel eens zoeken
Naar de schakelaar

Lang geleden
Als ik eens in de put zat
Wandelde ik op straat

In de etalage van een winkel
Was er een ingekaderde spreuk

Als de nacht het donkerst is,
is de ochtend nabij!

Het heeft me geholpen
Om te zoeken naar het Licht.

En jij?
Welke spreuk heeft jou geholpen?

Dank voor je commentaar en delen!

Zoek het Licht
VARANASI, INDIA -een pelgeim maakt zich klaar om te baden in de Ganges river samen met miljoenen anderen in Varanasi ghat.

Categories
Tijd van het jaar

De roodkapjes

De roodkapjes zijn er weer!

De roodkapjes, zijn prachtige mini tulpen. Ze zijn er bij het eerste lentegloren als een belofte voor een mooie zomer.

Tijd voor iedereen om de tuin op te ruimen.

  • Dorre bladeren en takken  verwijderen
  • onkruid uitsteken
  • extra mesten

Een hele klus. Kleed je vooral warm aan. En gebruik het juiste tuingerief!

Hou je van tulpen?

Weet dat je de bollen best plant in het late najaar of in het vroege voorjaar. Elke tulp is anders.

Ooit was een tulp een zeldzame bloem. In de late middeleeuwen waren ze duurder dan een huis. Dank zij het veelvuldig kweken van tulpen, hebben we vandaag deze bloemenpracht.

Ode aan de kwekers!

Dank voor je commentaar en delen!

De roodkapjes tulp
Wat is jouw geliefde tulp?

 

 

 

Categories
Duiding Tijd van het jaar

Allerbeste wensen

Allerbeste wensen!

Het einde van een jaar
is ook een nieuw begin.
Tijd om even stil te staan
bij wat was en komen zal.

Het gekende en het onbekende.

Onze allerbeste wensen
Aan alle mensen
Van goede wil

Het allerbeste
Gezin
Geluk
Gezondheid
Geld
Geloof

En

Een goed nieuw jaar!

PS
Vergeet de zangertjes niet. Zij die komen zingen aan je deur. Als we het nog konden, deden we dat ook. Een gebruik dat eeuwen oud is en geluk brengt voor jong en oud. Onze allerbeste wensen.

 

Video

nieuwjaarke zoete

Dank voor je commentaar en delen!

Allerbeste wensen
Ben jij ook eens een engel voor anderen?